Komunismus

Komunismus (z latinského communis = „společný“) (Znak:☭) je především politická ideologie, hlásající a požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Jeho zastánci jsou komunisté, zpravidla sdružení do politické organizace – strany, často pojmenované jako komunistická.

Dále sami komunisté (stoupenci komunismu jako ideologie) tak označují cílový stav – uspořádání společnosti, jehož dosažení komunisté prosazují. Naopak jejich odpůrci (antikomunisté) tak také označují komunistický režim, tedy politický režim států ovládaných komunistickými stranami. (Který samotní komunisté nazývali například „socialismus“, „lidově demokratické zřízení“, „reálný socialismus“, „stádium výstavby“, ale vždy ho definovali jako období chronologicky nutně předcházející uskutečnění komunismu v Marxově smyslu.) Z této dvojznačnosti pojmu komunismus vznikají různá terminologická zmatení.

Komunistické ideje mají předchůdce již v antice, v určitých myšlenkách křesťanství (uskutečňované přechodně v různých komunitách společenství majetku), vyložili ho myslitelé jako Tommaso Campanella (1568-1639) nebo v 18. století Gabriel Bonnot Mably či Francois-Noël Gracchus Babeuf. Jako významná politická síla se vynořily záhy po ustanovení moderního civilizačního paradigmatu, v první polovině 19. století a v rámci politické levice vznikla řada směrů socialistických hnutí lišících se jak pojetím budoucí rovnostářské společnosti, tak i navrhovanými prostředky k jejímu dosažení. Nejvlivnějšími teoretiky socialistického (dělnického) hnutí se stali Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních levicových organizací a vtiskli levicovému hnutí revoluční charakter: soukromé vlastnictví mohou vykořisťovaní zrušit jen násilím. V souladu s tím proběhla revoluce tzv. Pařížské Komuny 1871.

Revoluční levice získala trvaleji moc poprvé v listopadu 1917 v Rusku pod vedením V. I. Lenina. Ve dvacátých letech minulého století se z většiny evropských sociálně demokratických stran oddělily radikální frakce, které se přejmenovaly na komunistické strany. Tyto strany byly pod přímým vlivem Moskvy. Po druhé světové válce se komunismus prosadil i v mnoha jiných zemích včetně Československa, kde komunisté vládli od února 1948 do konce roku 1989. Většina komunistických režimů se zhroutila roku 1989 nebo brzy po něm, dodnes však existují v ČLR a několika dalších zemích. Komunistické režimy sice často přinesly sociální jistoty a vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva, nebyly však schopny ekonomicky a technologicky konkurovat vyspělým západním demokraciím a připravily o život desítky milionů lidí. Česká republika považuje komunistický režim a jeho propagaci za protiprávní.

Tolik k danému tématu převzato z Wikipedie

Napsat komentář